Produkt dnia
Skarpetki MONDI
Skarpetki MONDI
29,00 zł
Skarpetki GRIND
Skarpetki GRIND
29,00 zł
Skarpetki PINKY BARISTA
Skarpetki PINKY BARISTA
29,00 zł
Bestsellery
Kawa LWY
Kawa LWY
9,80 zł
Kawa SŁONIE
Kawa SŁONIE
10,50 zł
Kawa WIELBŁĄD
Kawa WIELBŁĄD
9,30 zł
Kawa New Blend
Kawa New Blend
31,25 zł
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CO.PHI URI WOLLNER

Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego;

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem Sprzedawca – Co.Phi Uri Wollner z siedzibą w Warszawie (02-996), ul. Rosy 3, NIP: 951-231-138-6, prowadzący sprzedaż internetową za pośrednictwem Sklepu;

Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, będąca przedmiotem Umowy;

Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona), dokonująca zakupów w Sklepie;

Umowa – umowa sprzedaży Produktu na odległość zawierana w języku polskim pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu; tryb zawarcia Umowy (złożenia zamówienia) reguluje pkt IV. Regulaminu.

Ogólne informacje

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.cophi.pl jest prowadzony przez Co.Phi Uri Wollner z siedzibą w Warszawie (02-996), ul. Rosy 3, NIP: 951-231-138-6.

Ze sklepem można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@cophi.pl lub numeru telefonu: 513 422 908.

Sklep prowadzi sprzedaż Produktów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

Rejestracja i dane osobowe

Zakupów w Sklepie można dokonać przez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

Złożenie zamówienia możliwe jest zarówno dla zalogowanych Klientów jak i tych, którzy nie chcą rejestrować się w sklepie.

Przed pierwszym zalogowaniem należy dokonać bezpłatnej rejestracji w Sklepie. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu.

Rejestracji mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.

Podczas rejestracji należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Podczas rejestracji należy także podać hasło. Klient jest zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła i jego odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji w Sklepie wraz z danymi do logowania.

Dokonując rejestracji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w trakcie rejestracji danych osobowych w celu realizacji zamówień.

Administratorem danych osobowych jest Co.Phi Uri Wollner z siedzibą w Warszawie (02-996), ul. Rosy 3, NIP: 951-231-138-6.

Podane przez Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. W celu realizacji zamówienia możemy udostępniać zebrane od Państwa dane do dostawcy Produktów (Poczty Polskiej lub InPost) lub serwisowi www.przelewy24.pl, za pośrednictwem którego realizowane są płatności, wyłącznie w minimalnym wymaganym zakresie.

Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do dokonywania zakupów w Sklepie (zawarcia Umowy).

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu realizacji tych praw możecie Państwo skorzystać z dostępnych opcji po zalogowaniu na Państwa konto lub prosimy o kontakt e-mail: sklep@cophi.pl.

Możecie Państwo zażądać usunięcia swojego konta w Sklepie. W tym celu prosimy przesłać stosowne żądanie za pośrednictwem e-mail: sklep@cophi.pl.

Zamawianie Produktów (zawarcie Umowy)

Przy każdym Produkcie w Sklepie podany jest jego opis oraz cena brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług). Informacje o Produktach zawartych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Zakupy dokonywane są za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

Zamawiane Produkty należy dodać do koszyka, a następnie, po przejściu do realizacji zamówienia, dokonać wyboru ich ilości oraz wybrać adres dostawy.

Po sprawdzeniu parametrów zamówienia, w celu jego złożenia, należy potwierdzić zamówienie i dokonać płatności z góry. Sprzedawca udostępnia płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl na warunkach określonych w regulaminie tego serwisu – po potwierdzeniu zamówienia Klient zostanie przekierowany na stronę serwisu www.przelewy24.pl w celu dokonania płatności, gdzie może zapoznać się z tym regulaminem i dokonać jego akceptacji. Obsługę płatności prowadzi PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

Dostawa Produktów jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost, DPD lub Fedex.

Po złożeniu zamówienia będziemy kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres e-mail podany podczas rejestracji, w szczególności prześlemy do Państwa e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zawierający m.in. wskazanie zamówionych Produktów, ich cenę, danych Klienta, adres dostawy, pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy. Może się również zdarzyć, że skontaktujemy się z Państwem telefonicznie, pod podany podczas rejestracji numer telefonu, w celu ustalenia szczegółów zamówienia.

Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Dostawa

Zamówienia realizowane są do 72 godzin od złożenia zamówienia.
Wyjątek stanowią zamówienia zbierane w ramach subskrypcji. Są one realizowane według kalendarium podanego w opisie Produktu.

Przesyłki dostarczane są przez Pocztę Polską, InPost, DPD lub Fedex. Orientacyjny czas dostawy paczki pocztowej priorytetowej oraz listu poleconego priorytetowego przesyłanego przez Pocztę Polską wynosi 2 dni robocze. Orientacyjny czas dostawy kurierem DPD, InPost lub Fedex wynosi 2 dni robocze.

Sklep zastrzega, że czas realizacji zamówienia (składający się z czasu kompletowania zamówienia oraz dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub DPD) może wynieść do 30 dni.

Koszty wysyłki podane są dla każdego Produktu w formularzu zamówienia podczas dokonywania zamówienia.

Dostawy są realizowane jedynie na terenie Polski.

Prawo odstąpienia od Umowy

Klientowi będącemu konsumentem, tj. osobą fizyczną, która zawarła Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a) w przypadku Umowy, w wykonaniu której dochodzi do wydania Produktu Klientowi – od dnia objęcia Produktu (pierwszego z zamówionych Produktów – w przypadku prenumeraty) w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik;

b) w przypadku Umowy, której przedmiotem jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym (np. e-booków pobieranych bezpośrednio ze strony internetowej Sklepu) – od dnia zawarcia Umowy.

Klient będący konsumentem nie ma jednak prawa odstąpienia od Umowy:

a) której przedmiotem jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, konsumentowi przysługuje jednak prawo odstąpienia od Umowy o prenumeratę;

b) której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-booki pobierane bezpośrednio ze strony internetowej Sklepu), jeżeli spełnianie świadczenia (tj. pobranie przez Klienta treści cyfrowych ze strony internetowej Sklepu) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy; Klient ma jednak prawo odstąpienia do czasu spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, tj. do czasu pobrania przez Klienta treści cyfrowych ze strony internetowej Sklepu.

Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone:

a) na piśmie i przesłane pod adres: Uri Wollner, Co.Phi, ul. Hoża 58/60, 00-682 Warszawa; lub

b) pocztą elektroniczną pod adres: sklep@cophi.pl.

W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi, także pocztą elektroniczną, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany dla danego Produktu w Sklepie, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Klientowi wyłącznie kosztów tego najtańszego sposobu dostawy.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W razie odstąpienia od Umowy Klient ma obowiązek odesłać Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Produkt należy odesłać pod adres: Uri Wollner, Co.Phi, ul. Hoża 58/60, 00-682 Warszawa. W razie odstąpienia od Umowy bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient (tj. koszty opakowania, wysyłki).

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Reklamacje

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt bez wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

W razie wad Produktu reklamacje można składać:

a) na piśmie pod adres: Uri Wollner, Co.Phi, ul. Hoża 58/60, 00-682 Warszawa lub

b) pocztą elektroniczną pod adres: sklep@cophi.pl.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta składającego reklamację, datę dostawy Produktu do Klienta, dane do kontaktu, opis wady, żądanie Klienta.

W reklamacji Klient może żądać:

a) usunięcia wady (naprawy) Produktu;

b) wymiany Produktu na wolny od wad;

c) obniżenia ceny;

d) odstąpienia od Umowy, jeżeli wada jest istotna.

Klient nie może jednak odstąpić od Umowy, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak Sprzedawca już raz wymienił Produkt na nowy albo usunął wadę – Klient może odstąpić od Umowy.

Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację na podany przez Klienta adres lub adres e-mail, w terminie 14 dni od wniesienia reklamacji.

W przypadku gdy Klient żąda usunięcia wady, wymiany Produktu na wolny od wad lub z powodu wady odstępuje od Umowy, zobowiązany jest odesłać Produkt na koszt Sprzedawcy pod adres wskazany w pkt 3 lit. a) powyżej. Jednak gdy podstawą reklamacji jest zniszczenie lub uszkodzenie Produktu powodujące jego niezdatność do użytku, wystarczające jest przesłanie pocztą elektroniczną pod adres wskazany w pkt 3 lit. b) powyżej zdjęcia Produktu obrazującego zniszczenie lub uszkodzenie, bez konieczności jego odsyłania do Sprzedawcy.

Klient będący konsumentem, niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Informacje dotyczące zasad dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Postanowienia końcowe

Regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa. W razie zmiany Regulaminu Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu informację o opublikowaniu zmienionej wersji Regulaminu i dacie jego wejścia w życie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Uri Wollner, Co.Phi, ul. Hoża 58/60, 00-682 Warszawa
sklep@cophi.pl

Ja [proszę wpisać swoje imię i nazwisko] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów: ____________

Data odbioru Produktu to: _____________

Imię i nazwisko: ____________

Adres konsumenta: ___________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: __________

Dowiedz się o promocjach!
Nie przegap informacji o kodach rabatowych i promocjach. Zapisz się do naszego newslettera!
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl